Luonnontieteiden opinnot

Luonnontieteilijät ovat monitaitureita, jotka voivat parhaimmillaan työllistyä monilla eri aloilla. Nykyinen maailmantilanne tarvitsee asiantuntijoita purkamaan koko ihmiskunnan tulevaisuuden ongelmia kuten ilmastonmuutosta, jäteongelmaa, lajien katoamista ja yhä kiperämmäksi käyvää virusten ja muuttuvien bakteerien dilemmaa. Näissä tärkeissä tehtävissä luonnontieteilijöillä on keskeinen asema. Luonnontieteiden opiskelunkin tulee tulevaisuudessa vastata ympäristön haasteisiin.

Luonnontieteellistä alaa voi opiskella kaikilla koulutustasoilla, ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa, yliopistoissa ja kansanopistossa. Lukion luonnontieteellisten aineiden arvosanoilla on usein merkitystä haettaessa luonnontieteellisen alan opintoihin. Pitkän matematiikan opiskelu on usein eduksi muttei välttämätöntä, joillekin aloille on mahdollista päästä pelkkien lukioarvosanojen perusteella.

Kansanopistossa voi opiskella bio- ja ympäristötieteiden opintokokonaisuuden piiriin kuuluvia aineita kuten biologiaa, maantiedettä, ekologiaa, ympäristötiedettä, ympäristönsuojelua ja kemiaa. Linja tutustuttaa opiskelijat elämän kiertokulkuun niin eliöiden kuin ihmistenkin tasolla, opiskelun lomassa on tarkoitus tarkastella omien tekojen vaikutusta ympäristöön. Opinnoissa on mahdollisuus suorittaa yleissivistäviä opintoja, avoimen korkeakoulun kursseja tai valmistautua pääsykokeisiin. Kansanopisto tarjoaa myös puhtaasti luonnontieteisiin, kuten kemia, fysiikka ja matematiikka sekä biologia, keskittyviä opintoja, jotka tähtäävät tuleviin pääsykokeisiin.  Lääketieteeseen suuntautuvalla linjalla opiskelijat oppivat hallitsemaan katsontakannan, jota tarvitaan luonnontieteiden syvemmissä opinnoissa. Opintokokonaisuus tutustuttaa myös solubiologian, anatomian ja fysiologian maailmaan. Opintojen on tarkoitus valmentaa lääketieteen pääsykokeisiin ja siitä on mahdollista ammentaa tietoa myös farmasian ja hoitotyön tuleviin opintoihin ja pääsykokeisiin.

opinnotAmmattikorkeakoulun saralla opinnot käsittävät tietojen käsittelyn tutkinnon, jota on mahdollista opiskella useissa kouluissa ympäri Suomea, tarjolla on myös englanninkielinen linja. Tutkinto suoritetaan liiketalouden puolella ja valmistuneen nimike on tradenomi, opintojen laajuus on 210 opintopistettä ja arvioitu valmistumisaika on 3,5 vuotta.  Eri kouluissa painotus on eri aloilla, koulutusohjelmasta valmistunut tradenomi on perehtynyt tietojärjestelmien rakentamiseen ja ylläpitoon, tietoverkkoratkaisuihin ja verkossa tapahtuvaan palveluntarjontaan.

Luonnontieteilijöiden työllisyystilanne on huonontunut jonkun verran 1990-luvulta lähtien mutta rakentamalla oman näköisen tutkintokokonaisuuden ja erikoistumalla, voi luonnontieteiden parista löytää mielenkiintoisen ja melko hyvin palkatun työpaikan.

Yliopistotasolla luonnontieteitä voi opiskella lähes kaikissa Suomen yliopistoissa. Luonnontieteitä opiskellaan eri tiedekunnissa mutta yleisin on kuitenkin matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta. Luonnontieteellisille aloille pääsyvaatimuksena on yleensä lukion oppimäärä.  Jokaisella yliopistolla on omat, vaihtuvat valintakriteerit.

Luonnontieteet voidaan jakaa yliopistoissa biologiaan, maantieteeseen, kemiaan, fysiikkaan ja biotekniikkaan. Luonnontieteiden opiskelu on pitkäjänteistä ja vaatii opiskelijalta korkeaa motivaatiota ja työtä. Kaikissa kouluissa ja kaikilla aloilla luonnontieteitä tutkitaan ja pyritään selittämään kokein, havainnoin ja testien avulla, kaikkia yhdistää tarve selittää ihmisen ja luonnon toimintaa sekä kehitystä. Eri opintolinjoilla on useita osa-alueita, biologian alatieteitä ovat esimerkiksi kasvitiede, eläintiede, mikrobiologia ja ympäristötiede. Ekologia taas on biologian laajimpia osatieteitä, joka tutkii luonnon taloutta.

Fysiikan opiskelijalle suositellaan lähitieteiden tai muiden luonnontieteiden sisällyttämistä opintoihin, kuten kemiaa, taloustieteitä tai matematiikkaa. Geotieteet ovat yhteisnimitys luonnontieteille, jotka tutkivat maan ja sen ilmakehän rakennetta sekä ilmiöitä, ala yhdistää fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa ja biologiaa. Kemia jakautuu useisiin eri alatieteisiin, joista tärkeimpiä ovat analyyttinen kemia, biokemia, materiaalikemia ja orgaaninen kemia. Tähtitieteen opintoja voi harjoittaa kolmessa yliopistossa ja se on yksi fysikaalisten tieteiden suuntautumisvaihtoehdoista.

Luonnontieteiden opintojen tulevaisuuden haasteita on opetuksen muuntaminen nykyajan haasteisiin, näin lisätään myös opiskelijoiden kiinnostusta aineita kohtaan. Käsitteiden tulee olla täsmällisiä ja ilmiöitä tulee selittää tarkasti. Opiskelussa tulisi tarkastella opetusmenetelmiä ja niiden kehittämistä sillä opiskelijoiden asenteilla on suuri merkitys opintopaikkoja ja tulevaisuutta suunniteltaessa. Erilaisten kokeiden käyttäminen opetustyössä on mielekästä ja innostaa opiskelijoita. Vaikealta tuntuvia fysiikan ja kemian ilmiöitä olisi hyvä lähestyä oman maailmankuvan kautta.