Työ

TYÖLuonnontieteellisen alan työllisyystilanne vaihtelee paljon riippuen alasta ja sivuaineista. Kilpailu työpaikoista on tällä hetkellä kuitenkin kovaa, sillä tutkimusvirkoja on vähän, opetustehtävissä taas enemmin. Erilaiset yritykset rekrytoivat esimerkiksi tuotekehittelyn pariin jonkun verran luonnontieteilijöitä. Luonnontieteitä opiskelleet voivat työllistyä myös asiantuntija- ja hallintotehtäviin yliopistoihin, järjestöihin, valtiolle ja yritysten palvelukseen. Bioteknologian alaa opiskelevat työllistyvät usein aloille, joissa insinööritaidoille on tarvetta kuten lääkekehittelyssä tai viljelykasvien satojen lisäämisessä. Ympäristön alati muuttuvat haasteet luovat uusia työpaikkoja luonnontieteilijöille.

Biokemistejä työskentelee eniten tutkimustyössä mutta myös opetus- ja hallintotehtävissä, he voivat työllistyä myös myynti- ja markkinointityöhön, jolloin olisi hyvä omata ainakin sivuaineen verran tietämystä kaupallisesta alasta. Samoin opetustehtäviin erikoistuvilta luonnontieteilijöiltä vaaditaan pedagogisia opintoja. Eri aloilla painotetaan erilaista osaamista, tuotekehittelyssä vaaditaan pitkäjänteisyyttä ja kekseliäisyyttä, tutkimustyössä ja laadunvalvonnassa tarkkuutta ja huolellisuutta, viestintätehtävissä hyvää ilmaisukykyä ja ulospäinsuuntautumista. Monissa valvontaan liittyvässä työpaikassa vaaditaan myös lakituntemusta. Monet tutkimustyötä tekevät luonnontieteilijät joutuvat kuitenkin puurtamaan ongelmanratkaisun parissa itsenäisessä työympäristössä, joka vaatii taas itsenäisiä työskentelytaitoja.

Biokemian alalla työlisyysnäkymät saattavat tulevaisuudessa parantua sillä lääkkeiden kehittely ja ympäristöön liittyvät työtehtävät lisääntyvät.

Biologiaa opiskelleet voivat työllistyä hyvin laajalle sektorille. Opetustyötä tehdään lähes kaiken tasoisissa oppilaitoksissa, tutkimustyö painottuu yliopistoihin ja valtion tutkimuslaitoksiin ja ympäristöhallintoon. Biologien on hallittava oma alansa ja sen työskentelymenetelmät, heidän tulee jatkuvasti seurata alan kehitystä ja kehittyä itse sen mukana. Biologistit työskentelevät vaihtuvissa ympäristöissä, maastossa, laboratoriossa ja olennaisena osana työhön kuuluu alan julkaisujen ja tutkimusten teoreettinen puoli.

Biokemisteistä poiketen biologit harvemmin työllistyvät teollisuuden pariin.

Bioteknologia on voimakkaasti kehittyvä ala, jonka moninaiset tehtävät työllistävät odotusten mukaan tulevaisuudessa yhä enemmin. Biotekniikan yritykset jakautuvat lääkesektoriin, diagnostiikkaan, biomateriaaleihin ja elintarvikkeiden, rehujen sekä entsyymien parissa toimiviin. Sen lisäksi työtä tehdään bioinformatiikan ja ympärisösovellusten aloilla. Bioalalla työskentely vaatii tekijöiltään jatkuvaa alan seuraamista, luovuutta, tarkkuutta ja monissa työpaikoissa myös kielitaitoa. Kansainvälisenä alana se tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet työskennellä ulkomailla.

Fysiikan alalta valmistuneet sijoittuvat Suomessa usein tutkimustyöhön, opetustehtäviin ja jonkun verran kaupan alalle tuotekehittelyyn, asiantuntijoiksi tai konsulteiksi. Alan tutkimustyö on laaja-alaista ja tutkimuksia tehdään materiaalitutkimuksessa, teoreettisessa hiukkasfysiikassa, ydinfysiikassa ja nanotieteessä. Fysiikka on kehittyvä ala, joten sen opiskelijoiden tulisi keskittyä sen ohessa muihin lähitieteisiin tai kiinnostuksen kohteisiin, jotta omasta opintokokonaisuudesta saadaan mahdollisimman kilpailukykyinen työmarkkinoita varten.

Kemisteistä iso osa työskentelee yksityisen sektorin lääketeollisuuden ja muiden kemianteollisuuden yritysten palveluksessa, kunnallisella puolella kemistit sijoittuvat terveydenhuollon ja opetuksen pariin. Teknisiin kemian tieteisiin erikoistuneet voivat työllistyä tutkimus- ja kehitystöiden alalla. Kemistien tulevaisuuden näkymät työmarkkinoilla ovat melko valoisat, alan tutkimustyöhön panostetaan ja ympäristöasioiden merkityksen uskotaan lisääntyvän. Tutkimuksen painopiste on nanoteknologian, pintatutkimuksen, proteiinien rakennetutkimuksen ja systeemibiologian puolella.

Vastavalmistuneita luonnontieteilijöitä vaivaa pätkätöihin jumiutuminen, tutkijanvirkoja ja tarvetta yksityisellä sektorillakin on kuitenkin rajallisesti. Luonnontieteilijöiden olisikin pohdittava tarkasti jo opiskeluaikana erikoistumista, sivuaineiden valintaa ja muiden taitojen kehittymistä, jotta valmistuneilla olisi työmaailmaan astuessaan esittää tutkinto, jossa on käytetty luonnontieteiden alalla mahdollisuutta poikkitieteellisen tutkimuksen suorittamiseen. Luonnontieteilijän mahdollisuus toimia hyvinkin erilaisilla aloilla on koulutuksen vahvuus, jos se osataan käyttää hyödyksi ja nähdä työmarkkinoiden tarjoamat mahdollisuudet. Analyyttisen ja loogiseen kykyyn perustuvat luonnontieteilijän työpaikat voivat löytyä lähes miltä tahansa alalta, johon hakijalla on hankittu täsmäosaamista esimerkiksi kielistä, lakiopinnoista, kaupanalalta tai muista luonnontieteellisistä lähitieteistä. Opintojen lisäksi kannattaa kartoittaa omia harrastuksia ja järjestötoimintaa, josta voi olla hyötyä alalla.